Таҷлили рӯзи Артиши миллӣ

Kollechi tekhnologi va innovatsoini

Таҷлили рӯзи Артиши миллӣ


23 – уми феврали соли љорї дар Коллељи техногї ва инноватсионї дар шањри Панљакент бахшида ба 26 – умин солгарди Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон љамъомади фарњангиву фароѓатї доир гардид.

Дар он омўзгорону донишљўён дар бораи хизматњои шоистаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти таъсиси Вазорати Мудофиаи Љумњурии Тољикистон, аввалин гашти низомии Артиши миллї  дар шањри Душанбе ва ќисмњои низомии кишвар сухан гуфта, таъкид намуданд, ки њарчанд Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон дар вазъияти нињоят мушкили иќтисодиву иљтимої, яъне дар давраи ављи љанги шањрвандї таъсис ёфта бошад њам, ба туфайли сиёсати оќилонаи Пешвои миллат ва андешидани њамаи тадбирњои зарурї дар муддати на чандон тўлонї ба як ќувваи бузург табдил ёфт.

Дар ќисмати дуюми љамъомад ба љанговарони байналмилал Пўлодов Мањмараљаб ва Њасанов Сўњроб, омўзгорони фаъол ва донишљўёне, ки дар мусобиќањои варзишї љойњои намоёнро ишѓол намудаанд, ифтихорнома ва тўњфањои маъмурияти коллељ супорида шуд.

Шеъру тарона ва раќсњои мавзуни дастаи њунарии коллељ дили иштирокдоронро болида сохта, ба љамъомад шукўњу шањомати хоса бахшид.