Slider

Суxбат бо донишҷўён

Февраль 20, 2020 Маҷлис ва мақолаҳо 0

Санаи 20 – уми январи соли 2020 дар КТИ бо иштироки кулли донишљўён љамъомад баргузор гардид. Љонишини директор оид ба таълим Салимов А. ба сухан баромада, оид ба корњои ношоистае, ки чанд соли охир аз љониби донишљўёни коллељ ба амал омадааст маълумот дод. Мавсуф ќайд кард, ки бояд раёсат ва роњбарияти коллељ ва њамчунин роњбарони гўруњњо оид ба фаъолияти донишљўён бохабар бошанд. Зеро онњо барои тарбияи донишљўён масъуланд. Дар ин љода бояд донишљуён бо устодон ва  роњбарони гурўњњо њамкорї намоянд. Баъзе њолатњое шудааст, ки донишљў худ надониста ба љиноят њамроњ мешавад ва ин рафтори ношоистаро аз устодон пинњон кардани мешаванд. Вале тавре гуфтаанд: офтобро бо доман пўшонида намешаванд. Љиноят ошкор мегардад. Аз ин рў бояд донишљў пеш аз бо ягон кор даст задан аз устодони худ маслињат пурсанд. Устод њељ гоњ шогирди худро ба роњи каљ намебарад. Бояд донишљў  ўњдадоррии хешро иљро намояд. Ба њар як донишљў ўњдадории ў дар муассисаи таълимї фањмонида шудааст ва њоло дар дасти њар яки онњо ин њуљљат њаст.

Дуздї, ѓоратгарї, нашамандї, истеъмоли машруботи спиртї, кашидани носу сигор, ба муассиса бо мошинњои шахсї омадан, риоя накардан ба талаботи либосњои мактабї, истифодаи телефонњои мобилї дар таълимгоњ аз љумлаи корњои ношоистаи донишљў ба њисоб меравад.

Номбурда ќайд кард, ки аксари љавонони имрўза барои барпо намудани оила омода нестанд. Аз ин хотир њоло дар шањру дењоти Панљакент људошавии оилањо зиёд шудааст. Бояд љавонон дар баробари омўхтани илмњои дунявї рўзѓордориро низ аз худ намоянд. Ташаккул ёфтани инсон аз мактаб, коллељ ва дигар муассисањои таълимї сарчашма мегирад. Агар донишљў пурмасълият буда, дар дарсњо сариваќт иштирок намояд, шартномаи тањсилро сариваќт пардохт карда, имтињонњоро бо бањоњои аъло супоранд, дар оянда низ роњи худро меёбад.

Гуфта шуд, ки бояд донишљўён бештар ба илмомўзї машѓул шуда, њамчунин дар ваќти таљрибаомўзї дар корхонаву идорањо худро нишон дињад ва дониши азхудкардаашро дар амал иљро намояд. Дар њамин њолат ў дар оянда љои кори худро пайдо мекунад.

Пешгирии пайвастани љавонон ба гурўњњои ифротї, њолатњои коррупсионї ва хизмат ба Ватан ќарзи шањрвандии њар як љавон аст. Бояд љавонон, ки ояндаи миллатанд пеш аз њама Ватани худро дўст доранд, худогоњу худшинос, ватандўсту инсонпарвар бошанд.

Дар маљлис љонишини директор оид ба корњои тарбия ва ташкилї Тўраев Э. доир ба тартиботи дохили коллељ маълумоти муфассал дода ќайд кард, ки бояд донишљў ба номи худ лоиќ бошанд.

Дар интињои суњбат донишљуён бо саволњо мурољиат карда, посух гирифтанд ва ваъда доданд, ки минбаъд ба ўњдадории донишљўён ва тартиботи љамъиятї риоя мекунанд.

Олимов Ќ.